Haagen-Dazs 日版限定雪糕抵港 4 月即試和風冧酒提子味

| Kay | 30-03-2017 15:13 | |
Haagen-Dazs 日版限定雪糕抵港 4 月即試和風冧酒提子味

日版零食對香港人而言,從來都跟「必試」劃上等號,所以 Haagen-Dazs 也於 4 月開始,直送 6 款日版雪糕於本港售賣,相信上至愛食日系好西,下至甜品控,定必不能錯過!

Haagen-Dazs 日版新口味之中,包括:士多啤梨芝士脆皮雪糕三明治、抹茶火鍋風味脆皮雪糕三明治、紅桑子吉士脆皮雪糕批,以及 3 款迷你杯裝雪糕,包括:呍呢嗱曲奇紅桑子、咖啡呍呢嗱冰凍及冧酒提子冰凍。其中最吸引的可說是冧酒提子冰凍迷你杯裝雪糕,畢竟 Haagen-Dazs 的冧酒提子味 product 素來都是備受追捧的款式,但當然,其他口味都相當吸引,最好的話總想一次過試盡!之不過,想食日版 Haagen-Dazs 雪糕,是要付出較為昻貴的代價,因為當中定價會比香港現時買到的 Haagen-Dazs 雪糕為貴,所有口味同為 HK$39。

Haagen-Dazs 日版限定雪糕抵港 4 月即試和風冧酒提子味
士多啤梨芝士脆皮雪糕三明治(HK$39)。

Haagen-Dazs 日版限定雪糕抵港 4 月即試和風冧酒提子味
抹茶火鍋風味脆皮雪糕三明治(HK$39)。

Haagen-Dazs 日版限定雪糕抵港 4 月即試和風冧酒提子味
紅桑子吉士脆皮雪糕批(HK$39)。

Haagen-Dazs 日版限定雪糕抵港 4 月即試和風冧酒提子味
呍呢嗱曲奇紅桑子、咖啡呍呢嗱冰凍及冧酒提子冰凍迷你杯裝雪糕,售價同為 HK$39。

Source: ezone.hk 
【專題報道】

Page 1 of 8