To-Do List 協作工具 WeDo 既易用又美觀

| Yaotang | 12-04-2017 18:17 | |
To-Do List 協作工具   WeDo 既易用又美觀

日常生活中,無論工作、學校或家庭,每日都有唔少大小事項需要處理,要將所有事項,特別是瑣碎事情也可井井有條地按緩急先後次序排列,挑選一款簡單得來又實用的 to-do list app 可幫到手!

To-Do List 協作工具   WeDo 既易用又美觀

To-Do List 協作工具   WeDo 既易用又美觀

《WeDo: Sharable To-Do Lists, Habit & Task Manager》app 是管理工作的助手,除了個人工作清單外,還可提供多人群組協作,用戶可於群組內,跟各組員分享工作清單、使用會議功能交談等,不管跟同事商討工作流程、和同學一齊做 project,或跟家人溝通家庭事務也勝任!此外,《WeDo: Sharable To-Do Lists, Habit & Task Manager》app 的新版本還追加了 WeDo Now 1.0 功能,可按用戶需要而搜尋就近位置的服務,十分實用!

To-Do List 協作工具   WeDo 既易用又美觀

To-Do List 協作工具   WeDo 既易用又美觀

[資料]
軟件名稱:《WeDo: Sharable To-Do Lists, Habit & Task Manager》
適用平台:iOS 9.0 或以上
檔案大小:43 MB 
軟件售價:FREE
下載位置

To-Do List 協作工具   WeDo 既易用又美觀

Source:ezone.hk

Page 1 of 11