WWDC 2024|iOS 18 追加兩大通話功能 iPhone 輕鬆紀錄重要對話

| 蘇家華 | 11-06-2024 14:06 | |
WWDC 2024|iOS 18 追加兩大通話功能 iPhone 輕鬆紀錄重要對話

Apple iOS 18 的 AI 元素固然值得留意,但其實 iOS 18 都新增不少貼心功能,例如電話 app 追加的通話錄音功能及轉錄功能便是一例。

即刻按此,用 App 睇更多產品開箱影片

Apple iOS 18 新增的兩個新功能可能是用家期待已久的東西,就是電話 app 追加的通話錄音功能及轉錄功能。通話錄音功能就是可以讓用家在打出或接聽電話就可錄下對話內容,對需要記下重要對話十分有用。同時所有通話參與者都會收到通話正在錄音的通知,不存在偷錄情況。至於轉錄功能是可以把通話內容轉為文字版本,支援語言包括英語(美國、英國、澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡)、西班牙語(美國、墨西哥、西班牙)、法語(法國)、德語(德國)、日語(日本) 、普通話(中國大陸、台灣)、粵語(中國大陸、香港)及葡萄牙文(巴西)。此外,電話 app 的其他新功能尚有通話記錄搜尋介面、開始輸入數字時自動填入號碼,以及無縫切換 SIM 卡選項等。

【熱門報道】

值得一提的是,Apple 還計劃將以上錄音功能及轉錄功能應用至 Notes app,以便於 iPhone 12 或以上型號錄製音訊及用上轉錄功能。

 

 

 

【精選消息】

Source: MacRumors

相關文章

Page 1 of 8